The Classic edit ( 2013): Ka masinatel on palavik

Normaalsest kõrgem temperatuur viitab tihti sellele, et midagi on korrast ära, olgu siis jutt inimestest või masinatest.

The rights of the picture belongs to the “Unknown”.

Mõlemal puhul on palaviku korral tegemist ülekoormusega, samas, kui inimesel näitab palavik organismi võitlust haigusega ja võib anda lootust paranemiseks, siis masinate “palavik” samamoodi lootusrikas pole. Ülekuumenemine tähendab masina jaoks lähitulevikus…

--

--

Father, Athlete, Entrepreneur and Human Rights Activist

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store