The Classic edit (2007): Firma Soome? Miks mitte?

Kuigi tegu on eri riikidega ja lahtki on vahel, moodustavad Eesti ja Soome mingis mõttes ühtse majandusruumi.

Kui seni on soomlased investeerinud Eestisse ja eestlased andnud oma panuse Soome eelkõige tööjõudu müües, kasvab ka Eesti investeeringute maht Soome.

The copyright of the picture belongs to the Marc Vokk

--

--

Father, Athlete, Entrepreneur and Human Rights Activist

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store