The Classic edit (2014): Kiirgusvõime määramine termografeerimisel

Levinumaid küsimusi, mida esitavad infrapuna kaamerate kasutajad on, et kuidas mõõta kiirgusvõimet.

Sageli esineb arusaamatusi kiirgusvõime ja tambi kontseptsioonide vahel, millest tingituna on mõõtmistulemused sageli ebatäpsed.

The copyright of the picture belongs to the Marc Vokk

Erinevate metallide termografeerimisel kerkivad ülesse küsimused, ms seostuvad sellega, et mis on…

--

--

Father, Athlete, Entrepreneur and Human Rights Activist

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store