Classic edit (2008): Bekerellides mõõdetakse surmakiirgust.

Kuigi võib tunduda, et radoon on viimase aja moenähtus, siiski nii see ei ole. Radoon ei ole ilmunud ühtäkki meie maapõue, vaid on olnud probleemiks kogu aeg, ainult me ei ole seda endale varem piisavalt teadvustanud.

Radoon pole lühiajaline ega mööduv nähtus ja tema hulk ei vähene aja möödudes.

Kõikjal arenenud riikides on kehtestatud hoonetes radooni piirsisalduse normid. On loogiline, et Eesti saades järjest arenenumaks riigiks, teeb ka esimesi samme sellel teel. Juba on kohustuslik teostada radooni…

--

--

Father, Athlete, Entrepreneur and Human Rights Activist

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store